Aanvragen

Criteria voor het indienen van een subsidieaanvraag bij Stichting Qbusfonds

Stichting Qbusfonds richt zich op het ondersteunen van sociaal, culturele en educatieve projecten voor jeugd- en jongeren.

Projecten die een binding hebben met de Bollenstreek genieten de voorkeur.

Het Qbusfonds steunt stichtingen, verenigingen en jongereninitiatieven op verschillende manieren, zowel financieel als door de inzet van kennis en het netwerk van de bestuursleden. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage of een garantiestelling, ontvangt het Qbusfonds graag een uitgewerkt projectplan met een duidelijke begroting en een heldere onderbouwing van de voorgenomen activiteiten en benodigde financiën. Aanvragen die uit eigen middelen kunnen worden gefinancierd of waarvoor andere inkomsten beschikbaar zijn komen niet in aanmerking voor subsidie.

Het Qbusfonds wil binnen een maand na afloop van het project een financiële en inhoudelijke verantwoording ontvangen. Van Stichtingen en Verenigingen dienen de statuten bij de aanvraag te worden meegezonden. Aanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van Stichting Qbusfonds of via ons contact formulier.

Wat wel:

 • Stichting, vereniging of jongereninitiatief

 • Binding met de Bollenstreek

 • Maatschappelijk project

 • Brede doelgroep

 • Gericht op jeugd- en jongeren

 • Geen winstoogmerk

 • Nog niet van start

Wat niet:

 • Geen individuele steun

 • Geen structurele steun

 • Geen steun voor kerntaken van een organisatie

 • Geen activiteiten die een maatschappelijk nut missen

 • Geen projecten die al zijn gestart

 • Geen politiek en religie

Wij stellen het op prijs als de naam van Stichting Qbusfonds wordt genoemd bij de uitvoering van projecten.